Esborrany dels principis de la Plataforma
Esperem els vostres suggeriments i aportacions


· LA TORDERA TÉ UNITAT DE CONCA

· SENSIBILITZAR I CONSCIENCIAR DE LA PROBLEMÀTICA QUE PATEIX L'AQÜÍFER DE LA TORDERA: SOBREEXPLOTACIÓ I CONTAMINACIÓ.

· DEMANAR LA FORMULACIÓ D'UN INVENTARI D'APROFITAMENTS D'AIGÜES I EXTRACCIONS.

· EXIGIR L'ELABORACIÓ I APROVACIÓ D'UN PLA HIDROLÒGIC DE TOTA LA CONCA DEL RIU TORDERA EN BASE ALS SEGÜENTS PRINCIPIS:
- SOLIDARITAT
- IGUALTAT
- RACIONALITAT
- REUTILITZACIÓ
- SOSTENIBILITAT
- EFICIÈNCIA

· CONSTITUIR UNA COMUNITAT D'USUARIS DE LA CONCA DEL RIU TORDERA

· POTENCIAR LA REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I L'ESTALVI D'AIGUA.

· RECUPERACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE LA TORDERA

· ACONSEGUIR UNA RECUPERACIÓ DE LA TORDERA, EL SEU CABAL ECOLÒGIC, I LA CONSERVACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT D'AQUEST RIU COM UN ECOSISTEMA VIU, EN BENEFICI DE LES GENERACIONS FUTURES.