MANIFEST REIVINDICATIU
PLATAFORMA SALVEM LA TORDERA

1. Problemàtica de la Conca

Avui, la Tordera, conca de la qual s'abasteixen d'aigua, gran part de les comarques del Vallés Oriental, l'Alt Maresme i la Selva, està patint greus problemes, que poden comportar la pèrdua irreversible d'aquest riu i el sistema natural que conforma.

Les problemàtiques que pateix la conca de la Tordera són:

• Sobreexplotació de l'aqüífer degut a l'ús abusiu d'un recurs escàs, l'aigua.

- Augment del consum i extracció d'aigua per part d'embotelladores a la capçalera de la Tordera
- Proliferació d'activitats industrials del ram tèxtil i químic a la Conca de la Tordera.
- Creixement i expansió urbanística de municipis, i urbanitzacions, a tota la Conca de la Tordera
- Gran consum d'aigua en període estival, per part de l'industrial hotelera i activitats turístiques (parcs aquàtics, camps de golf, hotels, piscines, ...)
- Hàbits de consum ciutadà que impliquen una manca de valoració del recurs.
- Consum de l'aigua per part de l'agricultura.

• Existència d'episodis de contaminació a la Conca de la Tordera: abocament d'aigües residuals, manca de sistemes de depuració d'aigües residuals urbanes i industrials efectives, abocaments incontrolats...

• Augment d'activitats extractives, reducció de l'aportació de sediments, i finalment, retrocés del delta i intrusió marina.

• Canvis en els processos climàtics que impliquen un menor nombre de precipitacions en base anual.

• Salinització i assecament de pous i aprofitaments d'aigües...

• Pèrdua del cabal ecològic, i degradació d'ecosistemes i zones humides.

A aquestes problemàtiques, causades pel creixement desmesurat i insostenible, i per l'ús abusiu d'un recurs escàs a la Mediterrània, com és l'aigua, s'hi ha afegit l'existència d'una MALA GESTIÓ DE L'AIGUA, per part de les administracions competents com a responsables directes de la gestió dels nostres recursos.
Aquesta MALA GESTIÓ DE L'AIGUA, s'ha produït a conseqüència de:

• La gestió de la Conca de la Tordera s'ha realitzat de forma fraccionada, dividint aquesta conca, en diferents aqüífers, sotmesa a criteris administratius, polítics i/o administratius.
• Manca de concrecció en les competències atribuides a l'Agència Catalana de l'Aigua arran de les competències sobre les aigües minerals i de brollador ( aigües utilitzades per les "embotelladores"), que són controlades pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
• No hi ha una gestió unitària de la Conca de la Tordera, ni tampoc, un Pla de Conca (Pla Hidrològic).
• Manca d'un registre únic d'aigües. No hi ha un Pla d'ordenació d'extraccions, ni un inventari d'aprofitaments... Actualment, no sabem quanta aigua s'extreu a la Conca de la Tordera.
• Cobriment i canalització de rieres i torrents, que han comportat la pèrdua del recurs i una disminució en la recàrrega dels aqüífers.
• Nul·la actuació de les administracions per incentivar l'estalvi i la reutilització d'aigua, així com, l'ús més eficient de l'aigua.

Aquesta problemàtica, juntament amb la mala gestió de l'aigua, estan perjudicant directament a la població, causant restriccions d'aigua, la utilització d'un recurs de precària qualitat (dioxans, ferro, manganés...)...

L'ESGOTAMENT I LA DEGRADACIÓ D'AQUEST RECURS, ÉS UN PROBLEMA DE TOTS...

La PLATAFORMA SALVEM LA TORDERA, proposa per solucionar la problemàtica que estem patint, una GESTIÓ INTEGRAL I UNITÀRIA DE LA CONCA DEL RIU en base a la UNITAT DE CONCA i a la UNITAT DE CICLE HIDROLÒGIC DE L'AIGUA.

En base aquest tractament UNITARI I INTEGRAL, s'ha de formular un PLA DE CONCA O PLA HIDROLÒGIC, per poder donar respostes i conèixer quina és la nostra situació actual, i així, cercar les solucions més adients i efectives.

Sens dubte, un PLA HIDROLÒGIC ens ha de donar resposta a les següents preguntes:

- De quanta aigua disposem?
- Quina quantitat d'aigua utilitzem?
- Qui la utilitza?
- Com s'utilitza?
- Qui i com paga l'aigua?

En base a aquestes preguntes, i les seves respostes, advoquem per un canvi en l'ús d'un recurs escàs i imprescindible per a tots, proposem una NOVA CULTURA DE L'AIGUA:

- ECOLÒGICAMENT SOSTENIBLE
- ECONÒMICAMENT RACIONAL
- SOCIALMENT SOLIDÀRIA.

2. Propostes de la Plataforma

L'aigua, com a recurs escàs, ha de ser utilitzat per tothom, de forma sostenible, racional i solidària, respectant la prelació d'usos establerta en la mateixa llei d'aigües. Per fer-ho, i abans de formular el PLA DE CONCA, PLA HIDROLÒGIC, us proposem les següents mesures:

- PLANTEJAR LA PLATAFORMA COM UNA EINA SOCIAL VERDADERAMENT REPRESENTATIVA DELS INTERESSOS SOCIALS, ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS que tingui en compte a tots els actors implicats i que puguin donar resposta a la problemàtica real de la conca, vetllant per un desenvolupament sostenible.

- Establir UN PLA DE XOC AMB MESURES D'ESTALVI I REUTILITZACIÓ que ja es poden emprendre des de les administracions i des de determinades empreses i serveis.

- La creació d'un equip interdisciplinari format per tècnics, científics, etc. amb garanties d'objectivitat i representativitat de totes les parts afectades que permetin REALITZAR EL PLA DE CONCA i proposar mesures de gestió alternatives que garanteixin la sostenibilitat de la conca.

Aquest estudi hauria d'establir:

• L'estudi del cabal real de la Tordera i les necessitats de la conca com a unitat ecològica.
• Els diferents usos econòmics i socials que es fan dels recursos hídrics de la Tordera.
• L'impacte hidròlogic d'aquests usos.
• Els mecanismes d'estalvi correctors que es poden aplicar als diferents usos per a garantir un ús eficient de l'aigua.
•La necessitat i viabilitat de la dessaladora: els seus efectes i l'impacte en el medi.

- Dotar a la Plataforma dels recursos necessaris per a CREAR UNA XARXA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA amb els equips tècnics necessaris que permeti fer-se ressó i tenir en compte el parer de tota la ciutadania de la conca.

- Establir un MARC NORMATIU QUE GRAVI EL CONSUM DE L'AIGUA en funció de l'ús que se'n faci, garantint un tracte equitatiu i igualitari pels consumidors de la conca.

- Demanar LA CONSTRUCCIÓ URGENT DE LA DEPURADORA DE L'ALT MARESME COM A PLANTA DE TRACTAMENT TERCIARI orientada a la reutilització de l'aigua; i l'aplicació del tractament terciari a les depuradores (privades i públiques) existents a la zona.

- ESTUDIAR, UN COP EL PLA DE XOC DONI ELS PRIMERS RESULTATS SOBRE L'ESTALVI D'AIGUA, LA NECESSITAT DE CONSTRUIR LA DESSALADORA.