No considerem el referendum ni vàlid ni democràtic.

Donats els antecedents d'algun membre del govern no tenim garanties de transparència.

 

La PACAAM demanava un procés democràtic que havia de comprendre:

Condicions sense les quals la consulta no te cap mena de validesa ni sentit.

 

CRÍTICA AL PROJECTE DE COBRIMENT ACTUAL:

 

El Geòleg Dr. Oriol Riba i Arderiu fa la següent crítica:

"Els autors de l'avantprojecte no esmenten cap velocitat de l'aigua fluent per dintre de la canalització subterrània. Ells estimen que la capacitat de desaiguament o cabal màxim (p. 3) és d'uns 40m3/s. (o sigui, és el cabal d'un conducte que té una llum de 8 m2 i una velocitat de l'aigua, de 5 m/s.). Amb un pendent del 20 al 15 per mil aquesta velocitat sembla exagerada, hi ha qui opina que no depassa els 3 m/s. Aleshores la capacitat queda reduïda a uns 24 m3 / s. Realment l'han mesurada?

L'embassament o bassa de retenció presenta diversos punts conflictius:

La boca de sortida del conducte subterrani, dirigida cap a Arenys de Mar, amb la solera a més de 4,5 m per sota el nivell actual de la riera, hauria de tenir una rampa amb un declivi cap a mar més suau que el 3 o el 3,5 /100 que té la riera, cosa que implica haver de fer una rasa enfondida en el seu llit. Cal refer un càlcul senzill de la distància d'encreuament de dos pendents que haviem fet l'any 1994. L'obra d'excavació a cel obert tindria una llargària considérable. És a dir, com menys pendent donem a la rasa, complint sempre la condició que sigui inferior al 3 /100, més llarga haurà de ser l'excavació a cel obert a la riera d'Arenys. La pregunta que ens fem ¿què en quedarà de l'antiga riera d'Arenys un cop finides totes les obres de soterrament?"

PACAAM