Arenys Digital > Internet 98 > Enquesta> Hàbits arenyautes

HÀBITS I PREFERÈNCIES A L'ARENYS DIGITAL

Les explicacions que acompanyen els gràfics són complementàries i hem evitat redundar en els percentatges i dades que ja es donen a les taules

El primer contacte

La portada de la Web d'Arenys és la primera adreça arenyenca que diuen haver trobat més d'un terç (37%) dels 68 internautes que han respost l'enquesta. En segon lloc hi ha la portada de VilaWeb-Arenys.

Malgrat la recent aparició de VilaWeb-Arenys (ocupa un segon lloc, amb un 15%), l'anàlisi creuat amb el camp "Temps a Internet" confirma que la Web d'Arenys continua essent el primer punt d'arribada dels internautes més nous.

Els buscadors són el principal recurs per arribar a l'Arenys Digital. La gran majoria (40.7%) dels qui van recorrer a aquesta eina van arribar a la Web d'Arenys.

També es interessant observar que els qui van arribar per primer cop a la Web d'Arenys va ser per informació rebuda des de fora d'Internet (Anunci, premsa escrita...) són un 41.2%. Aquest factor seria fruit de les campanyes i activitats de promoció que s'han fet en diversos camps fora d'Internet.

En aquest creuament de dades destaca que VilaWeb-Arenys ha estat l'adreça més aconsellada per un altre internauta, en un 25%, com a primera adreça arenyenca a Internet però té un nivell molt inferior en els camps anteriors.'

La primera web arenyenca

Web d'Arenys

25

37%

VilaWeb-Arenys

10

15%

ArenysNews

4

6%

Aretex

1

1%

Infospai

1

1%

Interarenys

1

1%

Mediàpolis-Arenys

1

1%

Pelleringa Software

1

1%

ABC-Sex

1

1%

NS/NC

23

34%


Com va arribar-hi ?

enq006.gif (7549 bytes)


Els continguts locals

Es interessant remarcar que una de les accions més habituals, els primers dies de navegar per Internet, és buscar continguts locals. 3/4 parts dels qui han respost l'enquesta van buscar continguts arenyencs els primers dies de ser a Internet.

La pàgina d'inici

VilaWeb-Arenys és la pàgina d'inici del  navegador del 31% dels qui van respondre l'enquesta. Aquesta preferència en el navegador dels internautes confirma VilaWeb-Arenys com el principal portal d'accés a l'Arenys Digital i justifica la mitjana d'entre 2000-2.500 visites mensuals que té.

Les pàgines del propi proveidor d'Internet (ISP) són les que ocupen el segon lloc pel que fa a les pàgines d'inici. Només el PIE del Departament d'Ensenyament té 2 internautes que el tenen a inici. La resta de ISPs només són mencionats una vegada. En aquest grup no hi ha inclosos els proveidors arenyencs.

Es interessant destacar el grup dels qui tenen la seva pròpia pàgina d'accés (13%), sigui a Internet o al disc dur.
'

Quan va buscar continguts arenyencs ?

enq007.gif (6973 bytes)

La pàgina d'inici al navegador

VilaWeb-Arenys

21

31%

ISPs

14

21%

Pàgines Personals

9

13%

Netscape/Microsoft

4

6%

Infospai

3

4%

Interarenys

1

1%

Web d'Arenys

1

1%

Yahoo

1

1%

No Constesta o cap

14

21%

El nivell digital arenyenc

La gran majoria dels qui han respost l'enquesta consideren que Arenys té un bon nivell digital. No hi ha hagut cap resposta que el consideri molt baix.

enq008.gif (1416 bytes)
Informació arenyenca

Un gran majoria (71%) dels internautes que han participat  a l'enquesta manifesten que han trobat informació arenyenca que desconeixien a través d'Internet.

 

enq009.gif (962 bytes)
Els arenyautes:
Una comunitat digital?

Un important nombre dels participants es senten identificats (68%) amb el concepte arenyauta. Aquesta afirmació permet confirmar que existeix una comunitat digital arenyenca perquè els seus membres se'n senten partíceps.

enq010.gif (1204 bytes)
Identificacio amb el concepte arenyauta
Tot i sentir-se identificats amb el concepte d'arenyautes i la comunitat que representen és molt inferior (41%) el nombre dels qui es consideren arenyautes actius i que participen d'alguna manera més directa o compromesa. Cal aclarir que en totes les experiències de comunitats digitals és molt més alt el nombre de membres passius que el d'actius. enq013.gif (872 bytes)
arenyautes actius

La confirmació de la comunitat digital arenyenca arriba, fins i tot dels qui manifesten que no se senten indentificats amb les preguntes anteriors però que reconeixen que a Arenys hi ha un col·lectiu que es mou i comunica a través d'Internet.
enq011.gif (836 bytes)
comunitat digital arenyenca
Els espais de l'Arenys Digital.

La llista de correu és on hi ha un nombre més alt de participants. A finals de novembre'98 hi havia 125 subscrits. El 62 % dels enquestats hi estan subscrits. Malgrat això només un 25-30 %, dels 125 subscrits, hi han participat alguna vegada.

Els xats (39%) organitzats per la web d'Arenys i el Fòrum (35%) de VilaWeb-Arenys són els altres espais que han generat un interès important.

Les Postals també han tingut una bona acollida  (28%). En aquest cas es refereixen al servei creat per Infospai per Sant Jordi. L'enquesta es anterior a les postals del viatge dels Gegants a Menorca que també va tenir una gran accpetació.

Són pocs els qui han participat a trobades presencials i, concretament, són els més "veterans", fet lògic perquè fa mesos que no s'ha convocat cap acte públic.

enq012.gif (22197 bytes)

( A l'esquerra el SI - A la dreta el NO)

enq014.gif (1241 bytes)


Respecte a les trobades presencials és interessant la resposta a l'última pregunta "us interessa tenir trobades presencials periòdiques amb altres arenyautes?": el NO, prefereixo mantenir només la relació digital, guanya amb un 51%.


Aquestes dades s'han recollit des d'una enquesta feta durant els mesos de juny a agost de 1998.
El questionari era accessible des de les pàgines d'Infospai - InterArenys - Web d'Arenys i VilaWeb-Arenys.
68 internautes van respondre l'enquesta.
El procés de les dades s'ha fet amb tot el rigor però les mitjanes no tenen un valor estadístic sobre el conjunt dels internautes arenyencs, entre altres raons perquè no existeix un cens real.