ESTATUS DE LA PENYA BLANC i BLAVA D'ARENYS DE MAR

CAPÍTOL 1

ARTICLE 1.- L’associació fou fundada a Arenys de Mar, el 21 d'Agost de 1.991, anomenada "Penya Blanc i Blava d'Arenys de Mar" amb personalitat i capacitat jurídica pròpia per executar les funcions pròpies, regint-se per la Llei d’associacions 7/97 del Parlament de Catalunya així com els demés prescripcions legals vigents i en quan al règim intern pels seus Estatuts i acords vàlidament adoptats pels organismes de l’associació, així com per les normes preceptives de la citada Llei i demés disposicions legals vigents.

ARTICLE 2.- Els Objectius principals d'aquesta Penya, dels quals s'elimina tot mòbil de lucre o guanys i encaminats només a assolir els objectius comuns d’ordre social dels seus associats, son els següents:

a).- Crear un nucli associatiu i solidari que aglutini en una Penya deportiva - recreativa, als socis i simpatitzants del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona.

b).- Promoure accions tendents a la captació de l’afecció vers els colors blanc i blaus, amb atenció preferent a fomentar l’ engrandiment dels fins de la penya.

També podria establir-se una secció juvenil.

c).- Realitzar d'altres funcions d’anàloga finalitat o que serveixin per millorar la seva execució o bé per complementar les ja exposades.

ARTICLE 3.- La penya es constitueix per a un termini il·limitat i en quan a la seva dissolució s’estarà a lo previst a la Llei d’associacions 7/97 del Parlament de Catalunya i lo establert als presents Estatuts.

ARTICLE 4.- La seu central d'aquesta Penya es fixa a Arenys de Mar, carrer Bisbe Català nş quaranta-cinc, apartat de Correus nş. 212, podent canviar sempre que la Junta directiva ho estimi convenient o necessari.

Atenent així mateix, al millor interès dels associats podrà la Junta Directiva establir d'altres dependències si es considera pertinent.

ARTICLE 5.- La Penya tindrà les seves activitats i àmbit territorial a Arenys de Mar i comarca.

Òrgans Directius i forma d’administració

ARTICLE 6.- La Penya serà regida pels següents òrgans de Govern i representació:

a).- L'Assemblea General

b).- la Junta Directiva.

De l’assemblea General

ARTICLE 7.- L'Assemblea General és l’òrgan d’expressió de la voluntat col·lectiva, exercitant amb ella els associats els seus drets fent acords majoritaris i serà integrada per tots els socis de la Penya.

Poden ser Ordinàries i Extraordinàries. Les primeres tindran caràcter periòdic regular, reunint-se una vegada a l'any.

Les Extraordinàries podran ser convocades sempre que la Junta Directiva ho acordi, bé per iniciativa pròpia o bé a petició de les dues terceres parts dels socis i sempre expressant els assumptes a tractar.

ARTICLE 8.- Les Assemblees, tan Ordinàries com Extraordinàries seran obligatòries fer els associats i seran presidides pel President, qui durà l'ordre dels esmentats debats amb facultat expressa per a concedir i retirar l’ús de la paraula i el seu vot serà diriment en cas d'empat.

ARTICLE 9.- Les Assemblees Ordinàries inclouran sempre en l’ordre del dia, un índex d'assumptes típics, tractant-se també les proporcions que presenten els socis, per escrit amb cinc dies d’antelació de la mateixa. Els assumptes a tractar seran els següents:

a).- Lectura, discussió i aprovació en el seu cas, del balanç i memòria anual.

b).- Examen i aprovació, en el seu cas, del pressupost del següent període anual.

c).- Altes i baixes de la Penya i quotes mensuals.

d).- Ser informada per mitja del President de les activitats desenvolupades per la Penya i dels plans a realitzar.

e).- Concessió de premis i títols honoraris.

ARTICLE 10.- Serà precisa l'Assemblea General Extraordinària per fer conèixer i decidir lo tocant als següents punts:

a).- Modificació dels Estatuts.

b).- Fusionar-se o federar-se amb Associacions o Penyes anàlogues atenent-se en el seu cas, a lo prescrit per les lleis.

c).- Dissolució de l'Associació

d).- Disposició o alienació de bens

e).- Elecció i proclamació de les persones que hagin de construir la Junta Directiva.

f).- Aprovar en el seu cas, el nomenament de personal administratiu i d'altres casos que la Junta Directiva ho estimi.

g).- Aprovar el pressupost anual i la liquidació de contes anuals, així com adoptar els acords per la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió realitzada per la Junta Directiva.

h).- Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

i).- Aprovar el reglament de règim interior.

j).- Acordar la baixa o separació definitiva, previ expedient, dels associats i associades.

i).- Conèixer les sol·licituds presentades pels socis, així com les altes i baixes dels associats i associades per raons diferents la separació definitiva.

j).- Resoldre qualsevol qüestió que no estigui directament atribuïda a un altre organisme de gestió de l’associació.

k).- En tots d'altres casos que la Junta Directiva ho estimi convenient o necessari, bé per iniciativa pròpia o a petició de les dues terceres parts dels associats.

ARTICLE 11.- Per tal que l'Assemblea General tan Ordinària com Extraordinària pugui prendre acords, serà necessari en primera convocatòria que concorrin a ella, presents o representants, la meitat més u dels associats. Si en aquesta primera convocatòria no s'aconsegueix aquest nombre, es celebrarà en segona, a la mitja hora següent podent-se prendre acords qualsevol que sigui el nombre d'associats concurrents.

Els acords hauran de prendre's sempre per majoria simple de vots dels associats presents o representants, en les Ordinàries, i amb el vot favorable de les dues terceres parts dels associats presents o representats en les Extraordinàries. Els acords seran obligatoris per a tots els associats. Amb el vot personal secret llevat en els casos que es preguin per unanimitat.

ARTICLE 12.- La Junta Directiva podrà decidir l’assistència i vot per delegació sempre que s'atorgui a favor d'un associat i feta de forma fefaent.

ARTICLE 13.- Quan s’hagi de procedir a la renovació estatutària dels càrrecs de Junta Directiva l'Assemblea General Ordinària corresponent a l'any d'aquesta renovació podrà convocar-se amb caràcter Extraordinari.

ARTICLE 14.- Les convocatòries per a les Assemblees Generals hauran de ser fetes per la Junta Directiva dirigint una circular a tots els associats amb quinze dies com a mínim d’antelació a la data de la celebració acompanyant-se amb ella l'ordre del dia, lloc, data i hora de la reunió en primera convocatòria, i segona si fos el cas.

ARTICLE 15.- Es durà un llibre d'Actes de les sessions, celebrades per les Assembles Generals en la forma establerta per les disposicions vigents.


CAPÍTOL 3

DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICLE 16.- L'Assemblea General delega les seves funcions de gestió i representació d’una Junta Directiva integrada per un màxim de quinze membres i un mínim de nou.

El nombre dels seus components es podrà variar per a més o per a menys segons aconsellin les circumstàncies.

Els càrrecs a ocupar seran:

Un President - Un Vicepresident - Un Tresorer - Un comptador - Un Secretari, Un relacions Publiques i tres vocals o els que s'estimin convenients.

El nomenament dels components de la Junta directiva correspon a l'Assemblea General, la que reunida a l'efecte triarà les persones que hagin de constituir-la amb expressió de la que ostentarà el càrrec a ocupar.

Els candidats caldrà que es presentin a la Secretaria de l’Associació amb cinc dies d’antelació com a mínim, a la celebració de l’Assemblea General, llevat en casos de reelecció en els quals no serà necessària prèvia presentació.

ARTICLE 17.- El període prescrit de cada Junta serà de quatre anys podent ser reelegits tots els seus components.

ARTICLE 18.- Les vacants que ocorreguessin a la Junta Directiva abans d'expirar el seus mandats, es cobriran a l’Assemblea General Extraordinària que se celebri havent-se de convocar-se aquesta immediatament en cas de que la Junta Directiva quedés reduïda a la meitat dels seus membres. Aquests nomenaments seran només pel temps que falti per acabar el mandat la Junta que es completi.

ARTICLE 19.- La Junta Directiva prendrà acords per majoria de vots, essent necessari per la validesa dels mateixos, l’assistència a les reunions en què es preguin, la meitat mes un dels seus components.

A totes les reunions es llevarà Acta en les condicions que estipulin les disposicions legals vigents.

ARTICLE 20.- La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada al mes. I quantes vegades ho estimi convenient el President de la mateixa, o sigui sol·licitat com a mínim per cinc dels components.

ARTICLE 21.- La Junta Directiva gestionarà i representarà els interessos de l’associació, d’acord amb les disposicions i directrius de l’assemblea general, i gaudirà de les facultats següents.

a).- Dirigir i determinar l’organització interna i totes les altres activitats a desenvolupar per la Penya.

b).- Fixar despeses d’administració, autoritzar els contactes i tots els compromisos que l'Associació hagi de contraure i determinar la procedència o improcedència de quantes despeses hagin de realitzar-se i que concerneixin en general als fins específics.

c).- Efectuar totes les operacions bancàries relatives al seu desenvolupament econòmic.

d).- Revisar i aprovar les quotes mensuals o de cada període establert.

f).- Acordar l’admissió o pèrdua de la qualitat de soci.

g).- Expressar a l'Assemblea General els plans d’actuació i la concessió de preses i mencions honorifiques.

h).- Informar a l'Assemblea General de l'estat econòmic de l’Associació, determinant els comptes que hagin de presentar-se i rendir les requerides.

i).- Decidir tot lo concernent a l’exercici d'accions o excepcions davant tota classe de Tribunals o Organismes de l'Estat, Província o Municipi.

j).- Anomenar i separar al personal administratiu, assessor, auxiliar, tècnic i d'altres, amb fixació d'atribucions i retribucions, que estimin convenient per el millor desenvolupament de l’Associació.

k).- Tenir cura per que es compleixin els presents Estatuts i resoldre les diferencies entre els associats entre ells mateixos i entre aquests i l’Associació, i tocant lo no previst entre ells.

I organitzar la secció juvenil corresponent

l).- Prendre totes les mesures necessàries de caràcter urgent que es requereixin en situacions especials o de compromís o que tinguin interès favorable per a una ràpida i eficaç evolució de l’Associació. I posar en practica l'apartat b) de l'article 10 transitòriament, si el cas és convenient.

Però hauran de donar comptes de les mateixes, durant la primera Assemblea General que se celebri.

ARTICLE 22.- Resta, malgrat tot, exceptuat de les seves funcions de la Junta Directiva i reservat a l'Assemblea General, decidir tot lo convenient a la compra, venda o alienació d'immobles, assumir diner a préstec o contraure obligacions de qualsevol classe que poguessin gravar extraordinàriament a l’Associació.

ARTICLE 23.- La representació de la Junta Directiva i de la Penya serà exercida pel President, sent les següents les seves funcions principals.

a).- Ostentar la representació legal de l’Associació o exercici en nom de la mateixa tota mena d'accions judicials o extrajudicials davant qualsevol Organisme o Tribunal, podent atorgar per aquesta ocasió els corresponents poders causídics a lletrats i procuradors.

b).- Presidir i dirigir totes les reunions de la Junta Directiva i Assemblees Generals.

c).- Fixar assumptes a tractar a cada reunió

d).- Signar amb el Secretari, la documentació social de l’Associació

e).- Donar el vist i plau per ingressos i despeses que es realitzin.

f).- Vetllar pel millor compliment dels Estatuts.

g).- Delegar les seves facultats al Vicepresident o Vicepresidents i atorgar les representacions legals de l'Associació a efectes per el Vicepresident 1er o Vicepresidents, els quals en tot cas, podran assumir les funcions delegades per aquell.

ARTICLE 25.- Son funcions del Secretari:

a).- Actuar com a tal en totes les reunions que celebri la Junta Directiva i les Assembles Generals.

b).- Portar el llibre d'Actes, constant les mateixes autoritzades amb la seva signatura i el vist i plau del President, les de les reunions que celebri la Junta Directiva. Així mateix portarà un altre llibre d'Actes amb les mateixes circumstanciant per a les d’Assemblees Generals.

d).- Expedir les certificacions que oportunament siguin sol·licites.

e).- Portar un llibre de registre de socis i quant sigui necessari per el millor desenvolupament de l'Associació, així com redactar les memòries anuals i els documents socials que siguin necessaris.

f).- Les que puguin encarregar-li la Junta Directiva per el millor desenvolupament del seu càrrec.

ARTICLE 26.- Son funcions del Vocal Relacions Publiques:

Promocionar a tots els nivells la Penya, procurant que la seva imatge sigui viva expressió dels anhels que impulsen a tota l'afecció que sent els colors del R.C.D. Espanyol.

Representant a la Penya davant els Organismes deportius i d'una altra índole, d'acord amb les directives emanades del President o Junta Directiva.

ARTICLE 27.- Funcions del Tresorer:

a).- Portar la comptabilitat de l’Associació d’acord amb les seves prescripcions legals corresponents. Serà responsable de tots els fons existents i del moviment dels mateixos, signant amb el President de la Junta Directiva quants documents siguin inherents a la seva comesa. En el cas que la Junta Directiva ho consideri convenient, podrà delegar-se una altra signatura autoritzada a qualsevol membre de la mateixa.

b).- Lliurar les comptes regularment amb caràcter mensual a la Junta Directiva i redactar anualment un balanç l'inventari dels bens de l’Associació.

ARTICLE 28.- Son funcions del comptador:

Prestar suport al tresorer, controlar els pagaments i cobraments i quants oficis s'estimin d'utilitat en lo que a pagaments concerneixi. I suplir, en cas necessari al tresorer.

ARTICLE 29.- Dels vocals:

Com a membres integrats de la Junta directiva a més a més de les funcions que els hi correspongui per la seva veu i vot a les mateixes, podran ocupar-se de les missions que el President els encarregui i ser substituïts en cas d’absència pels vocals o components que romanguin. També podran desenvolupar funcions de cert caràcter tècnic assessor o similar, que els siguin assignats pel president o la Junta Directiva.


CAPÍTOL 3

Dels socis

ARTICLE 30-- Poden ser socis de l’Associació totes les persones majors d'edat, amb plena capacitat d'obrar i jurídica.

Les sol·licituds d’ingrés a l’Associació han de ser per escrit i avalades amb la signatura de dos socis, davant la Junta Directiva. L’admissió haurà de ser aprovada per la Junta Directiva donant compte de les mateixes a l'Assemblea General per l'acord corresponent.

ARTICLE 31.- Les causes de cessació dels socis a l'associació poden ser:

a).- Per voluntat pròpia mitjançant un escrit de la Junta Directiva.

b).- Per les causes que determini la Llei.

c).- Per incompliment Estatuts i de les seves obligacions econòmiques.

d).- Per haver estat expulsat d'altres associacions o Organismes.

e).- Per acord de la Junta Directiva quan el comportament de l'associat generi una incompatibilitat a l’associació en matèria greu dels deures socials.

En els casos que la Junta directiva adopti una expulsió podrà tenir prèvia audiència de l’interessat si així ho desitja, donant compte a l'Assemblea General de l’acord corresponent.

ARTICLE 32.- Son drets dels socis:

a).- Assistir a les Assemblees Generals amb veu i vot a quants actes celebri l’Associació.

b).- Utilitzar i gaudir de les instal·lacions, serveis i d'altres que hi hagi a l’Associació

c).- Desenvolupar funcions tan directives com de gestió exercint els càrrecs de la Junta Directiva pel que fos elegit o d’altres activitats que desenvolupi l'Associació.

d).- Formular per escrit, davant la Junta directiva les reclamacions que estimi procedents i les propostes que consideri presentar per l’Assemblea General.

e).- Les que resultin dels presents Estatuts i dels acords adoptats al respecte per l'Assemblea General.

f).- Ser informats de la marxa de l’associació

g).- Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

h).- Posseir un exemplar dels Estatuts i del règim interior, si existís.

i).- Consultar els llibres de l’associació.

j).- Ser electors i elegibles per formar parts dels organismes de l’associació

ARTICLE 33.- Son obligacions dels socis:

a).- Complir fidelment els fins de la Penya.

b).- Satisfer les quotes i aportacions econòmiques que es fixin.

c).- Acatar els presents Estatuts i els acords que preguin els Òrgans rectors de l’Associació.

d).- Participar activament a les tasques de l’Associació, els seus actes i prestar la seva gestió personal sempre que fos requerit per la Junta Directiva.

e).- Assistir a les Assemblees Generals i desenvolupar els càrrecs pels que fos elegit, una vegada acceptat.

 

CAPÍTOL 4

Patrimoni fundacional, recursos econòmics i pressupost anual

ARTICLE 34.- El Patrimoni fundacional es fixa en la quantitat de dues centes mil pessetes

ARTICLE 35.- per a complir els seus fins, l'Associació disposarà dels següents medis:

a).- Les quotes dels socis.

b).- Les aportacions voluntàries, donatius, subvencions i llegats que puguin concedir-li tant privats com públics.

c).- Bens accions, drets i medis que obtingui.

d).- les rendes que puguin obtenir-se dels seus bens o els beneficis produïts per les seves organitzacions, actes, publicacions, ...

e).- Qualsevol d'altre bé no enumerat anteriorment així, com les quotes que en cas extraordinari puguin acordar-se.

ARTICLE 36.- Els límits del pressupost anual serà els que resultin de les activitats socials.

CAPÍTOL 5

Dissolució de l'Associació

ARTICLE 37.- Son causes de dissolució de l'Associació les següents.

a).- per voluntat dels socis, En aquest cas es requerirà el vot favorable de les terceres parts dels vots presents i representat, pres en Assemblea General Extraordinària convocada a l'afecte amb quinze dies d’anticipació, per la Junta Directiva bé per pròpia iniciativa o a petició del setanta-cinc per cent dels socis.

b).- Per disposició de l'autoritat competent, resolució ferma d’organisme judicial o d'altres causes previstes per la Llei 7/97 del Parlament de Catalunya i demés disposicions legals vigents.

ARTICLE 38.- En cas de dissolució, la Junta General Extraordinària convocada a l'efecte, designarà una terna d'associats com a formular l'Inventari dels bens de l’Associació, pagament dels deutes i cobrament de crèdits a l'objecte d'obtenir el capital líquid restant i en el seu cas, destinar el sobrant a la fundació del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona o per obres benèfiques de la localitat o província.

Els membres de la Junta Directiva passen a ser liquidadors, excepte si l’assemblea en nomena d’altres o que, en el seu cas, el que resolgui l’organisme judicial sobre la dissolució.

Sobre les operacions de dissolució i liquidació, així com pel funcionament intern dels liquidadors s’estarà a allò que disposa la legislació vigent.